Hammarby Hockey

STADGAR

För den ideella föreningen Hammarby IF Ishockeyförening med hemort i Stockholms kommun.

Föreningen bildades den 17-07-2008 Den tidigare ishockeysektionen i Hammarby IF inrättades ursprungligen 07-03-1921 som sedan gick i konkurs 2008.

Stadgarna fastställda av årsmöte den 30 maj 2013

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §                Ändamål

Föreningen bedriver ishockey.

Hammarby IF ishockeyförening har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, enligt bilaga.

Därutöver gäller att föreningens idrottsliga inriktning syftar till att ge såväl ungdom som seniorer en kvalitativt god idrottslig fostran ledda av kompetenta idrottsledare som verkar med utgångspunkt från demokratiskt fattade beslut.

Föreningen skall driva verksamheten mot bästa möjliga resultat i närhet till individen i god Hammarbyanda för att förstärka möjligheterna till god social kontakt och en meningsfull fritidssysselsättning. Föreningen avser att ge de aktiva möjligheter till eget ansvarstagande, verka för idrottens ideal, kamratskap, ärlighet och god sportsmannaanda.

Föreningen skall tillsammans med myndigheter, organisationer och företag framför allt värna om ungdomar på Södermalm och i södra förorterna

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Ovanstående ändamål får inte ändras utan att alliansföreningen Hammarby IF beslutat att så får ske för bibehållande av medlemskapet i Alliansföreningen.

2 §                 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.

 3 §                Tillhörighet m m

Hammarby IF Ishockeyförening är medlem i Hammarby Idrottsförening (nedan Alliansföreningen).

Föreningen är också medlem i Svenska ishockeyförbundet, och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område för­eningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktsorgan inom det distrikt i vilket föreningens hemort är belägen.

Hammarby IF ishockeyförening och dess medlemmar är skyldiga att följa ovannämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmel­ser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av Riksidrottstyrelsen eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‑styrelse är föreningen skyldig att ställa sina handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 §                Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §                Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 §                Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår utgörs av brutet räkenskapsår 1 maj till 30 april.

 7 §                Stadgetolkning m m

Dessa stadgar bygger på Alliansföreningens Normalstadgar för medlemsförening i HIF.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan i första hand till Alliansen, ellertill nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

Medlem förbinder sig också att inte väcka talan vid allmän domstol mot Hammarby IF. Sådan tvist skall avgöras enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

8 §                Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster.

För ändring av dessa stadgar 29 § krävs beslut med minst 2/3 av antalet angivna röster på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av dessa stadgar skall snarast insändas till Alliansföreningen, som härvid  har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot Alliansföreningens stadgar eller dess Normalstadgar för medlemsförening i HIF, eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 §                Upplösning av föreningen mm.

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3‑delar av antalet avgivna röster, av två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall an­vändas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål inom Alliansföreningen.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Alliansföreningen och Svenska Ishockeyförbundet.

För utträde ur Alliansföreningen krävs beslut fattade i den ordning som anges i första stycket.

Om föreningen väljer att lämna eller utesluts ur Alliansförening skall föreningen ändra sitt namn så att ordet Hammarby, Bajen eller liknande inte längre används i föreningsnamnet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 §              Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 §              Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten gällande medlemskap till, och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte i rätt tid har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 §              Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före­ningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 §              Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
har rätt till information om föreningens angelägenheter, bl a genom den skriftliga information som från tid till annan tillställs varje i rätt tid betalande medlem till av medlemmen senast uppgiven adress, skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsor­gan samt i tillämpliga delar följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut, har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av för­e­ningen, skall betala medlemsavgift senast den sista februari verksamhetsåret samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

14 §              Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrange­ras utanför Sverige, skall också Svenska ishockeyförbundet ge sitt samtycke, såvida inte förbundet beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 §              Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas med­lemmarna via e-post. Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur Alliansföreningen, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 §              Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 §              Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på årsmöte.

Nya medlemmar under mötesåret skall ha beviljats medlemskap och erlagt medlemsavgiften senast tre veckor före årsmötet för att ha rösträtt vid mötet.

Rösträtten skall vid anfordran styrkas med giltigt medlemskort för året före mötesåret, eller för mötesåret avseende nya medlemmar.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

18 §              Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 §              Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §              Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Ar­betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till re­visor i föreningen.

 21 §              Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Styrelsens
  – Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  – Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det komm­ande verksam­hets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  (a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  (b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  (c) 0-3 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;
  (d) 1-2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;
  (e) 2-4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 13. Övriga frågor.

Beslut  i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 §              Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom tre veckor kalla  till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet till av dessa senast uppgiven e-postadress

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §, med det tillägget att det för rösträtt krävs att medlemskap beviljats och medlemsavgiften erlagts senast tre veckor före det extra årsmötet. Därutöver gäller 19 – 21 §§ i tillämpliga delar vid det extra årsmötet.

VALBEREDNINGEN

23 §              Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 1-3 övriga ledamöter. Olika åldersgrupper och båda könen bör finnas representerade. Valbered­ningen sam­manträder när ordföranden eller minst halva antalet leda­möter så bestämmer.

Valberedningen skall före utgången av mars tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

I kallelsen till årsmötet skall upplysas om var medlemmarna kan ta del av valberedningens förslag.

REVISORER

24 §              Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före års­mötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast sju dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 §              Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6-9 .övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig de övriga befatt­ningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot, som inte är att betrakta som tillfälligt, inträder suppleant med ledamots rättigheter och skyldigheter. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Suppleant kallas alltid till styrelsemöte

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befatt­ning inom styrelsen.

Alliansföreningen har alltid rätt att utse en ledamot med motsvarande skyldigheter som en adjungerad ledamot för en period den finner lämplig.

26 §              Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för Alliansföreningens, RF:s, Svenska ishockeyförbundet, och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas och föreningens intresse

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen beslutar om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt bland ledamöterna, och utfärdar bland annat skriftliga instruktioner till sekreterare och kassör.

27 §              Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le­damöter har begärt det. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Av ledamot anmäld avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Även då gäller att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Sådant beslut skall protokolleras och anmälas vid det när­mast påföljande sammanträdet.

28 §              Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

29 §              Föreningsarvet

Föreningen skall, genom styrelsens försorg, borga för att föreningens arv och historia bibehålls genom att på framtida tävlingsdräkter för representationslaget placera den tidigare logotypen från Bajen Fans ishockeyförening på en representativ plats på tröjan.

Bajen Fans Ishockeyförening bildades våren 2008. Bakgrunden till bildandet av en ny förening var att Hammarby IF Ishockeyförening försatts i konkurs. För att inte hockeyn bland Bajensupportrarna under säsongen 2008/2009 skulle vara icke existerande, så beslöt sig supportrar från Bamsingarna, Bajen Fans och andra supportergrupper för att starta upp en ny förening – Bajen Fans Ishockeyförening. Föreningens motto var ”Av supportrar – för supportrar – med supportrar”. Med det ville man hela tiden ge en påminnelse om hur föreningen kom till och vad som hela tiden ska finnas i åtanke när beslut om föreningens framtid görs.

 

Herr

-

HOCKEYTVÅAN FORTS ÖSTRA B

Åker Strängnäs HC - Hammarby IF

tisdag 31 januari
19:00 Åkers Ishall

Dam

-

Damallsvenskan

Södertälje SK - Hammarby IF

tisdag 31 januari
19:00 Scaniarinken

J20

-

Hammarby IF - Järfälla HC

måndag 30 januari
19:30 Kärrtorps IP

J18

-

J18 ALLETTAN Div 1 ÖSTRA

Mälarö Hockeyförening - Hammarby IF

tisdag 31 januari
19:30 Allhallen

DamJunior

-

Hammarby IF - SDE HF

lördag 4 februari
18:30 Zinkensdamms IP

Herr

4 - 2

HOCKEYTVÅAN FORTS ÖSTRA B

Trångsunds IF - Hammarby IF

fredag 27 januari
19:00 Stortorpshallen

Dam

3 - 1

Damettan Topp 3

Hammarby IF - Haninge Anchors HC

söndag 29 januari
17:30 Zinkensdamms IP

J20

4 - 3

J20 Allettan Östra

Segeltorps IF - Hammarby IF

lördag 28 januari
17:30 Segeltorpshallen

Livestream

J18

1 - 5

J18 ALLETTAN Div 1 ÖSTRA

Hammarby IF - IFK Tumba IK

söndag 29 januari
17:30 Kärrtorps IP

DamJunior

3 - 1

Damjunior Topp 6

AIK - Hammarby IF

fredag 27 januari
20:00 Ulriksdals IP Hall 3